Απόφαση έγκριση ΣΜΠΕ Κεντρικού Λιμένα Καβάλας

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Δ/νση : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 1
Ταχ. Θυρίδα: 1240
Πληροφορίες: Κεκρόπουλος Γρηγόρης
Τηλέφωνο: 2510/225-192
FAX: 2510/220125
e-mail: info@portkavala.gr
Καβάλα, 17 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 2421

Θέμα : «Απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ Κεντρικού Λιμένα Καβάλας. –

Η Ο.Λ.Κ. .Α.Ε. ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: 94ΤΕ4653Π8-9ΝΣ, η απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ