Περίληψη διακήρυξης

 

Θέμα: «Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού ποσού 45.000,00 €, κατά cpv : 66516000-0, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1525/24-7-2017 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε (ΑΔΑΜ : 17PROC001749559)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07-08-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)© 2012 ΟΛΚ. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας by manbiz isp