ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ Κ.Υ.Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Αριθ. Απόφασης 1

Στην Καβάλα την 25η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ στα κεντρικά γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » (Ο.Λ.Κ. Α.Ε), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ, με θέμα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης των κανονισμών και των τιμολογίων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.