ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Μελέτη Επέκτασης Κρηπιδωμάτων και Προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη Χερσαία Ζώνη της Ιχθυόσκαλας στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (συνολικού κόστους 450.000 ευρώ , εκ των οποίων τα 300.000 €, χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. 2020 Υπουργείο Ναυτιλίας και τα 150.000 €, από ιδία κεφάλαια)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και έχει ως εκτιμώμενο χρόνο μελετητικής ωρίμανσης τους 24 μήνες.

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή κρηπιδωμάτων και η διαπλάτυνση της χερσαίας ζώνης, σαν χώρος εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών, η κατασκευή υποδομών Η/Μ (φωτισμός, υδροδότηση, πυρόσβεση) και η επιμήκυνση του προσήνεμου μόλου για την προστασία της λιμενολεκάνης.

 

 1. Μελέτη διαπλάτυνσης και επέκτασης υπήνεμου μόλου κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» (συνολικού κόστους 290.000€)

Το έργο χρηματοδοτείται πλήρως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Εκτιμώμενος χρόνος μελετητικής ωρίμανσης του έργου είναι οι 24 μήνες.

 

Το φυσικό αντικείμενό του είναι η διαπλάτυνση και η επέκταση του υπήνεμου μώλου, του κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», υπό γωνία προς την λιμενολεκάνη. Η υλοποίηση φάρου επί του υπήνεμου μώλου – Ως «τοπόσημο» της πόλεως καθώς και προσθήκη νέων πλωτών σε τμήμα του υπήνεμου μώλου για ελλιμενισμό σκαφών.

 

Για τη δημοπράτηση και την παρακολούθηση των δύο παραπάνω έργων έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ..

 

 1. Μελέτη ανάπλασης, συντήρησης τμήματος χερσαίας ζώνης (από την οδό Δαγκλή, έως την οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (έργου κόστους 224.000€ χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας)

Αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης περιλαμβάνει την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος από την οδό Δαγκλή έως και την οδό Αβέρωφ.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της παραμονής των πεζών και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών σε ύδρευσης και αποχέτευση, των ελλιμενισμένων σκαφών.

 

 1. Επικαιροποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κρίθηκε απαραίτητη κατόπιν εγγράφου από τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η επικαιροποίηση αφορά τόσο τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας όσο και την Ιχθυόσκαλα.

Στην επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ, λήφθηκαν υπόψη οι αλλαγές που έχουν προκύψει σε:

 1. Σχέση με τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα έργα
 2. Σχέση με τη νομοθεσία (χωροταξικό θεσμικό πλαίσιο, η Αναθεώρηση των Σχεδίων Λεκανών Απορροής, η Κύρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κ.ά.)

Η επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2020, ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ το Μάιο του 2020 και τον Ιούλιο υποβλήθηκε η νέα έκδοση της.

 

 1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κρίθηκε απαραίτητη λόγω των αλλαγών που έχουν προκύψει στο φυσικό αντικείμενο των υφιστάμενων και των προτεινόμενων έργων, καθώς και των αλλαγών στη σχετική νομοθεσία (η ένταξη της θαλάσσιας περιοχής του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας στο Δίκτυο Natura 2000, το χωροταξικό θεσμικό πλαίσιο, η Αναθεώρηση των Σχεδίων Λεκανών Απορροής, η Κύρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κ.ά.).

 

 1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυόσκαλας

Η ΜΠΕ της Ιχθυόσκαλας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου τα δύο έργα να θεωρηθούν ώριμα μελετητικά. Η σύνταξη της περιλαμβάνει την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η οποία θα επισυναφθεί ως παράρτημα της ΜΠΕ δεδομένου του γεγονότος πως η θαλάσσια περιοχής του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, εντάσσεται πλέον στο Δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743/2017.

 

 1. Υδατοδρόμιο Καβάλας

Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμπλήρωση των τεχνικών φακέλων, προκειμένου μόλις υποβληθεί η ΜΠΕ του Απ. Παύλος και έχουμε Αριθμό Πρωτοκόλλου να κατατεθεί και ο τεχνικός φάκελος μαζί με τη ΜΠΕ για τη λήψη της Άδειας Ίδρυσης Υδατοδρομίου. Φυσικά θα συνεχίσουμε όλες τις διαδικασίες μέχρι να αποκτήσουμε την Άδεια Λειτουργίας του Υδατοδρομίου.

Επιβατικό Λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Το 2016 ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά αλληλένδετα έργα. Πρόκειται για την θωράκιση και την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 80 μέτρα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 το έργο «κατασκευή των πλωτών εγκαταστάσεων »  προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.  (Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης) Πλέον  υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού για  περίπου 210 τουριστικά και ναυταθλητικά σκάφη. Παράλληλα προχωρήσαμε σε διάφορες παρεμβάσεις, ώστε το έργο των πλωτών εξεδρών να γίνει πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και η παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ολοκληρώθηκε με ΚΥΑ η παραχώρηση κτιρίου από την ΟΛΚ ΑΕ  για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένος Καβάλας.

Σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ παραχωρήσαμε, προχωρώντας παράλληλα σε διάφορες παρεμβάσεις, χώρο στην αίθουσα επιβατών, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες, παροχή πρώτων βοηθειών όλο το 24ωρο.

Τον Αύγουστο του 2016 ολοκληρώσαμε έργο που αφορά καθαρισμό του βυθού από φερτά υλικά, τοποθέτηση προσκρουστήρων, παροχή υδροδότησης στον προσήνεμο μόλο, αυξάνοντας τις θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

Τον Οκτώβριο του 2017 εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα.

Την άνοιξη του 2018 εγκρίθηκε η μελέτη στάθμευσης.

Τον Δεκέμβριο του 2018 εντάχθηκε στο ΠΔΕ του ΥΝΑΝΠ η μελέτη του έργου «επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη Χ.Ζ. της ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Αναμένουμε την έγκριση της Μ.Π.Ε. του λιμένα. Σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, η πρόταση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που αφορά  έργο δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης  και υδροδότησης ελλιμενισμένων σκαφών, επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον προσήνεμο μόλο, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ συν ΦΠΑ, απαραίτητες υποδομές για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων.

Αναμένουμε την έγκριση από την Ε.Σ.Α.Λ. της τροποποίησης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα, όσο αφορά τις χρήσεις γης, ώστε να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα με τελικό στόχο την έκδοση Π.Δ.

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η αξιοποίηση των πρώην παλαιών αποθηκών, που μετατρέπονται σε σύγχρονο πολυχώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί και cruise terminal.

Επιδιώκουμε την μεταφορά των υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, της 2ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, σε τμήμα του κτιρίου των Τελωνιακών Αποθηκών που βρίσκεται εντός της Χ. Ζ. Λιμένα Καβάλας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του κτιρίου που στεγάζει την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας αλλά και ιδιώτες, ως ξενοδοχείο, με πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισμό και την τοπική κοινωνία.

Αναμένουμε την ένταξη του στο Π.Δ.Ε. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. την μελέτη του έργου «διαπλάτυνση και επέκταση υπήνεμου μόλου Λιμένα Καβάλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 351.766,70 ευρώ.

Αναμένουμε από το Υ.ΝΑ.Ν.Π.  την απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου «ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Καβάλας επί της οδού Αβέρωφ». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 887.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Ολοκληρώνουμε το επόμενο διάστημα την επικαιροποίηση  του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με το Ν. 4568/2018, με στόχο την αδειοδότηση λειτουργίας υδατοδρομίου.

Συντάξαμε τεχνικό υπόμνημα και μελέτη διερεύνησης εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης  τουριστικού Λιμένα και θα την θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, στο αναπτυξιακό συνέδριο που στοχεύουμε να διοργανώσουμε για τα εκατό χρόνια λειτουργίας της Λιμενικής Επιτροπής- Λιμενικού Ταμείου- Οργανισμού Λιμένα Καβάλας τον προσεχή Ιούνιο, αναδεικνύοντας την ιστορική συμβολή τους αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για το παρόν και το μέλλον των Λιμένων μας.

ΕΡΓΑ Απ. Παύλος

 1. Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών- επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο λιμένα Καβάλας (συνολικό κόστος 1.550.000 €)

Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.. Με την υπογραφή της σύμβασης και βάσει χρονοδιαγράμματος του έργου, θα υπολείπονται 10 μήνες για την κατασκευή του έργου κι επιπλέον 15 μήνες για την τεχνική και διοικητική παράδοση-παραλαβή του έργου.

 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της χρήσης του προσήνεμου μόλου του κεντρικού λιμένα Καβάλας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, καθώς και η βελτίωση της ασφάλειας των ελλιμενισμένων σκαφών. Αυτά θα επέλθουν μέσα από τις παρεμβάσεις στον προσήνεμο μόλο, την εγκατάσταση προσκρουστήρων, την επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης και υδροδότησης καθώς και την εγκατάσταση ιστίων ηλεκτροφωτισμού και μηχανημάτων τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για τα πλοία.

 

 1. Ανάπλαση τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αβέρωφ (έργο χρηματοδοτούμενο από το Leader Αλιείας σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας).

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Leader Αλιείας του Δήμου Καβάλας και έχει ως εκτιμώμενο χρόνο αποπεράτωσης του 09 – 12 μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης.

 

Το έργο θα κατασκευαστεί στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα Καβάλας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Αβέρωφ.

 

Αποτελεί έργο συντήρησης και εκσυγχρονισμού της επιφάνειας της ανωδομής του πεζοδρομίου και είναι αναγκαίο για τους διακινούμενους επιβάτες, τουρίστες και κατοίκους της περιοχής, στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της προσπελασιμότητας στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

 

 1. Έγκριση Κτιρίου Διαβατηριακού Ελέγχου

3.1. Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών για τον Επιβατικό Σταθμό για τις διαδικασίες του Schengen

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας είναι ο πρώτος Οργανισμός πανελλαδικά που έλαβε έγκριση για την προσαρμογή του Επιβατικού Λιμένα Απόστολος Παύλος,  ως Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (Πύλης Εισόδου), σύμφωνα με το νέο Σύστημα Εισόδου – Εξόδου της Συνθήκης Schengen.

Προβλέπεται η κατασκευή, στη βάση του προσήνεμου μόλου, ενός σύγχρονου Επιβατικού Σταθμού με όλες τις απαραίτητες υποδομές και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων, Θαλαμηγών σκαφών αλλά και υδροπλάνων που μελλοντικά θα εκτελούν διεθνείς πτήσεις επιβεβαιώνοντας τον κομβικό γεωπολιτικό χαρακτήρα της πόλης της Καβάλας για ολόκληρη τη βαλκανική.

Παράλληλα με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων εκπονήθηκε ένα αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργικών διαδικασιών επιτρέποντας την εφαρμογή της νέας αυστηρής νομοθεσίας χωρίς να παρεμποδίζονται οι συνηθισμένες λειτουργίες του λιμανιού.

 

 1. Ηλεκτροφόρτιση

Σε μία εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση αναλαμβάνει τα ηνία στον τομέα των μεταφορών, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ενέκρινε την εγκατάσταση έξυπνου σταθμού φόρτισης στη χερσαία Ζώνη του Λιμένα Απόστολος Παύλος.

Ο προτεινόμενος σταθμός φόρτισης μπορεί να φορτίζει ταυτόχρονα 2 ηλεκτρικά οχήματα και αποτελεί ένα έργο μηδενικού κόστους για τον Οργανισμό προσδίδοντας του όμως, αυξανόμενη προστιθέμενη αξία μέσω του εκσυγχρονισμού και παράλληλα της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης.

 

 1. Smart port

Με την παραίνεση και τη συνεργασία της κας. Έλενης Τσουφλίδου, την οποία και ευχαριστούμε ιδιαίτερα, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ενέκρινε την τοποθέτηση αισθητήρων στάθμευσης στις θέσεις ΑΜΕΑ και στις διαβάσεις των πεζών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Καβάλα είναι μία πάρα πολύ όμορφη πόλη με αμέτρητα θετικά στοιχεία και φυσικό κάλος, όμως πάρα πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας διαπνεόμενοι από αίσθημα κοινωνικής ευθύνης αντιληφθήκαμε ότι ένας από τους ελάχιστους δρόμος όπου μπορούν να κινηθούν άνθρωποι καθήμενοι σε αναπηρικά αμαξίδια, υπέργηροι, υποβασταζόμενοι, εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και καροτσάκια με μωρά είναι το παραλιακό μέτωπο.

Συνεπώς έπρεπε να λυθεί το ζήτημα των σταθμευμένων οχημώτων στις διαβάσεις των πεζών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ούτε όμως στις ράμπες πρόσβασης των ΑΜΕΑ.

 

 

 1. Πέργκολες καταστημάτων στη Χ.Ζ.Λ. Καβάλας Απόστολος Παύλος

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη αφορά το σχεδιασμό περγκολών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταστημάτων εστίασης. Η περιοχή μελέτης εκτείνεται από την οδό Δαγκλή, έως την είσοδο του επιβατικού λιμανιού επί της οδού Ερυθρού Σταυρού. Με την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης θα καθορισθεί το πλαίσιο των κατασκευών έμπροσθεν των καταστημάτων, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Καβάλας, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων.

Αναμένεται η έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να υποβληθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για έγκριση.

 

 1. Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δίκτυο Κοινωνική Αλληλεγγύης και Αρωγής για το κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένος

Εγκαταστάθηκαν λέβητας για το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και κλιματιστικές μονάδες για όλους τους χώρους.

7. Τεχνικά Δελτία για τα δύο νέα κτήρια (Λιμεναρχείο και Περιφέρεια Λιμενικού σώματος στο σημείο, όπου σήμερα βρίσκεται το Απεντομωτήριο και κτίριο Διαβατηριακού ελέγχου)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’

font-awesome

 1. Μελέτη κτηριακών υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων για την πλήρη λειτουργία του νέου λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000 € εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. και θα δημοπρατηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Εκτιμώμενος χρόνος μελετητικής ωρίμανσης του έργου είναι 24 με 28 μήνες

 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η επέκταση του προσήνεμου μόλου του λιμένα, τα υπολειπόμενα έργα διαμόρφωσης των χερσαίων χώρων του λιμένα (του εσωτερικού δικτύου οδοποιίας καθώς και περίφραξη σύμφωνα με τον κώδικά ασφαλείας ISPS κ.ά.), τα πάσης φύσεως υπολειπόμενα Η/Μ και υδραυλικά έργα προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα αυτού.

 

 1. Αναθεώρηση ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β (Αναθεώρηση της Αξιολόγησης και του Σχεδίου Ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης του Εμπορικού Λιμένα Φίλιππος Β΄)

Μετά την παραλαβή και λειτουργία του νέου τμήματος του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας Φίλιππος Β’, ακολουθώντας την υφιστάμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία, έχουμε προβεί στην Αναθεώρηση της Αξιολόγησης της λιμενικής εγκατάστασης και του Σχεδίου Ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης. Έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΕΡΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

 1. Τεχνικό δελτίο για την κατασκευή wc στο λιμάνι των Ελευθερών

Στο λιμάνι της Περάμου αξιολογήθηκαν οι ανάγκες των χρηστών της λιμενικής εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης έχει ήδη ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση τουαλετών δημοσίας χρήσεως, οι οποίες πρόκειται να κατασκευαστούν άμεσα.

font-awesome

ΕΡΓΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗ

 1. Επεκτάθηκε το Δίκτυο Ηλεκτοφωτισμού και Υδροδότησης.

Τοποθετήθηκαν 4 μηχανήματα παροχής νερού και ρεύματος (Pillar) Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής

 1. Εργασίες συντήρησης δικτύου ομβρίων υδάτων και πεζοδρομίων περιοχής εμπορικού λιμένα της Χ.Ζ. Λιμένα Κεραμωτής.

Εγκρίθηκε η επισκευή του έργου από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.. Το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει έναν αγωγό και 9 φρεάτια υδροσυλλογής.

Παράλληλα με το νέο δίκτυο θα αποκατασταθούν κατά μήκος τα υφιστάμενα πεζοδρόμια και θα εγκατασταθούν νέα ιστία ηλεκτροφωτισμού, σε αντικατάσταση των παλαιών.

font-awesome