Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συνεχώς από το 2009 ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. Το αρχικό πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας ήταν η Φόρτωση & Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων, πλην Σιτηρών, στον Λιμένα «Φίλιππος Β’» μέχρι το 2015, οπότε και διευρύνθηκε σε Λειτουργία Λιμενικής Εγκατάστασης για τη Φόρτωση & Εκφόρτωση Φορτίων, Πλην Υγρών Χύδην, στον Λιμένα «Φίλιππος Β’». Το 2018 ελαβε χώρα η μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015 και η 3η επανα-πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση του Ο.Λ.Κ. έχει ως κεντρική της πολιτική, την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία επικαιροποιείται σύμφωνα με τις μεταβολές των αναγκών της αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Ο.Λ.Κ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να διασφαλιστεί ότι το λιμάνι παραμένει δυναμικός συντελεστής στην τοπική και εθνική οικονομία.

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση του Ο.Λ.Κ., έχοντας αναγνωρίσει της αξία της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, εφαρμόζει ένα Σύστημα Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής τη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων στον Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄», το οποίο αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση:

  • της ικανοποίησης των αποδεκτών των σχετικών παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και των άλλων ενδιαφερομένων μερών,
  • της εσωτερικής του λειτουργίας.

Δίνοντας έμφαση στην πρόληψη κάθε ποιοτικής αστοχίας, η εσωτερική λειτουργία του Ο.Λ.Κ. έχει οργανωθεί με βάση τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ικανοποίηση των αποδεκτών των υπηρεσιών του, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση υπέρβαση τυχόν δυσλειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε εντοπισμένο πρόβλημα λειτουργίας αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης. Ταυτόχρονα, μέριμνα της Διοίκησης του Ο.Λ.Κ. αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και τήρηση όλης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Αναγνωρίζοντας ότι τoπροσωπικό του Ο.Λ.Κ. είναι το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο, η Διοίκηση μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και επιμέρους τμημάτων, ενισχύοντας συνεχώς το πνεύμα ομαδικής συνεργασίας. Παράλληλα, πρωτεύοντα στόχο στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου τεχνικής κατάρτισης όλου του προσωπικού μέσω της διερεύνησης και της αντιμετώπισης των απαιτήσεων εκπαίδευσης.

Τέλος, όλοι οι προμηθευτές και συνεργάτες του Ο.Λ.Κ. αντιμετωπίζονται ως τμήμα του ευρύτερου δυναμικού του, συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση σχέσεων εποικοδομητικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

Πιστοποιητικό ISO 9001 (κατεβάστε έντυπο)