Κανονισμοί

  • Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσιών της ΟΛΚ Α.Ε.

  • Κανονισμός Δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων

  • Κανονισμός πλωτών εγκαταστάσεων λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Τιμολόγια

  • Τιμολόγιο Λειτουργίας υπηρεσιών της ΟΛΚ Α.Ε.

  • Τιμολόγιο Δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων