ΑΠΟΦΑΣΗ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης και άμεσης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Προμήθεια υλικών αντιρρυπαντικού εξοπλισμού» του έργου «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός της χερσαίας ζώνης και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του Λιμένα Ελευθερών»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Αριθ. Απόφασης 2

Στην Καβάλα την 10η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » (Ο.Λ.Κ. Α.Ε) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ με θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης και άμεσης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Προμήθεια α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα» του έργου «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός της χερσαίας ζώνης και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του Λιμένα Ελευθερών»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Αριθ. Απόφασης 1

Στην Καβάλα την 10η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » (Ο.Λ.Κ. Α.Ε) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ με θέμα: