Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. »  μετά την ανασυγκρότηση του με την αρίθ. 8311/09-01-2012  (ΦΕΚ 14/12-01-2012) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών  – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, απαρτίζεται από τα εξής εννέα μέλη – Κοσμίδης  Π. Αδάμ : Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Κ. * Μέλη του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. – Κουβαλάκη…