Περίληψη διακήρυξης για «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και προβολέων τύπου LED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και προβολέων τύπουLED, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 451/11-3-2016 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν…

Περίληψη διακήρυξης για τηνπρομήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρα(HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC FENDERS) για τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρα (HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC FENDERS) για τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 456/11-3-2016 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του…