Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου Χ.Ζ.Λ. Καβάλας

Θέμα  : «Περίληψη διακήρυξης»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 7/12/21-03-2024(ΑΔΑ:ΨΧ9Υ469ΗΞ5-Ο4Π) απόφαση του ΔΣ, έχουν καθοριστεί οι θέσεις άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου επί της ΧΖΛ Καβάλας για το έτος 2024. Σύμφωνα με τη παραπάνω απόφαση καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τις θέσεις 2 έως 13 όπως αποτυπώνονται στη παραπάνω απόφαση.

Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 80 τόνων, εγκατεστημένης στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας

Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση μιας αυτόματης  πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 80 τονων εγκατεστημένης στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας για τρία χρόνια., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 402/5-2-2024 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ

 

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ 2024-2025»

Θέμα: « Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ 2024-2025», cpv : 79713000-5.

Προκηρύσσετε με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ» κατά cpv: 79713000-5, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού € 781.511,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 630.251,00, ΦΠΑ: 151.260,24), που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για δύο (2) έτη € 630.251,00 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως συνολικού ποσού € 94.537,65 (πλέον ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 358/2024 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΔΑΜ: 24PROC014202496

Για την συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, www.eprocurement.gov.gr, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 323278, τον φάκελο της Προσφοράς των με τρόπο συμβατό προς τις απαιτήσεις της ως άνω διακήρυξης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης).

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της, βάση της δέσμευσης πίστωσης που έγινε με την αριθμ. 60/11-01-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές και η κατακύρωση Θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης).

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, Θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης την εβδομάδα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καύσιμων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό και Δήμο, και αφορά τον Νομό Καβάλας, Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 41 & 42 του Π.Δ.173/1990 και στο άρθρο 63 του Ν.4257/2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για βασικές υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για βασικές υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας του κεντρικού λιμένα «Απόστολος Παύλος» – παρακολούθησης και διασφάλισης τήρησης μέτρων ασφαλείας κατά την είσοδο, αγκυροβόληση και έξοδο σκαφών από τον λιμένα και υποβρύχιες επιθεωρήσεις (μέσω βιντεοσκόπησης) στις πλωτές εξέδρες, τον προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο και σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ.973/10-11-223 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΟΨΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑ! ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΟΨΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑ! ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΠΟ ΟΔΟ ΔΑΓΚΛΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΟΛΚ ΑΕ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΠΟ ΟΔΟ ΔΑΓΚΛΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΟΛΚ ΑΕ)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παραχώρηση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών απόβλητων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παραχώρηση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών απόβλητων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών απόβλητων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 781/29-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων όπως προβλέπεται στο ΠΔ 66/2004 και σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 776/28-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για τέσσερις μήνες: 4.960€ με το Φ.Π.Α. (4.000 € χωρίς Φ.Π.Α.).