Περίληψη διακήρυξης καθαριότητας Ν. Περάμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ν.Περάμου (Ελευθερών), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1143/26-5-2016 Διακήρυξη του Ο.Λ.Κ. Α.Ε Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης είναι 20.000 € ( χωρίς Φ.Π.Α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/6/2016 και…