Απόφαση έγκριση ΣΜΠΕ Κεντρικού Λιμένα Καβάλας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Δ/νση : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 1 Ταχ. Θυρίδα: 1240 Πληροφορίες: Κεκρόπουλος Γρηγόρης Τηλέφωνο: 2510/225-192 FAX: 2510/220125 e-mail: info@portkavala.gr Καβάλα, 17 Νοεμβρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 2421 Θέμα : «Απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ Κεντρικού Λιμένα Καβάλας. – Η Ο.Λ.Κ. .Α.Ε. ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: 94ΤΕ4653Π8-9ΝΣ, η απόφαση έγκρισης της…