Περίληψη διακήρυξης με Θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000€, cpv : 66516000-0».
Προκηρύσσετε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αστικής ευθύνης για την λειτουργία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού ποσού €30.000, κατά cpv: 66516000-0, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 272/2021 διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης από τους ηλεκτρονικούς ιστότοπους www.portkavala.gr & ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ: 21PROC008080610 στους οποίους έχει αναρτηθεί και από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Δρ. Θυσιάδου Άννα