Περίληψη διακήρυξης με Θέμα: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης κατά CPV 0913100-8 «Πετρέλαιο κίνησης», CPV 0913100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», CPV 0913100-8 «Πετρέλαιο θέρμανσης»»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης κατά CPV 0913100-8 «Πετρέλαιο κίνησης», CPV 0913100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», CPV 0913100-8 «Πετρέλαιο θέρμανσης»»

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των  60.000€ πλέον του Φ.Π.Α. , όπως περιγράφεται στην υπ’αριθ. 565/2021 διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και με αριθμό ανάρτησης ΚΞΜΔΗΣ

 

(ΑΔΑΜ : 21PROC008099125)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των ορών της διακήρυξης στα γραφεία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες μέρες και ώρες,

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ. ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ