Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέση Λιμενολογίου στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέση Λιμενολογίου στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.(Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στη θαλάσσια μηχανική για την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , μέσω σύναψης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης