ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ Α.Ε. CPV 30199770-8 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της Ο.Λ.Κ Α.Ε.

CPV 30199770-8 Κουπόνια Φαγητού.

 

Η «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
  2. Την εγκεκριμένη Σ.Σ.Ε έτους 2023 (αριθ.2/10846/ΔΕΠ/20-03-23 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών)

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ