ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση 5 κλιμάκων επιβίβασης επιβατών σκαφών στο Λιμένα Καβάλας.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια και τοποθέτηση 5 κλιμάκων επιβίβασης επιβατών σκαφών στο Λιμένα Καβάλας, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 395/21-04-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΒΨΗ469ΗΞ5-ΣΤΙ).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300€ με το Φ.Π.Α. (7.500 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Πέμπτη 27/04/2023 και ώρα 14:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ