ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποβρύχιου καθαρισμού και συντήρησης κρηπιδώματος Λιμένα Κεραμωτής Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποβρύχιου καθαρισμού και συντήρησης κρηπιδώματος Λιμένα Κεραμωτής Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 399/24-04-2023 ( ΑΔΑ 9Λ8Ν469ΗΞ5-ΘΕ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας 37.200€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 02/05/2023 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γραφείο 6.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ