Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για βασικές υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για βασικές υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας του κεντρικού λιμένα «Απόστολος Παύλος» – παρακολούθησης και διασφάλισης τήρησης μέτρων ασφαλείας κατά την είσοδο, αγκυροβόληση και έξοδο σκαφών από τον λιμένα και υποβρύχιες επιθεωρήσεις (μέσω βιντεοσκόπησης) στις πλωτές εξέδρες, τον προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο και σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ.973/10-11-223 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.