Περιβάλλον του έργου

Το υπό ανάπτυξη έργο αποτελεί το πρώτο σημαντικό στάδιο στα πλαίσια του συνολικού έργου του Διαδρόμου «Sea2Sea»: «Ανάπτυξη διαδρόμου πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών για τη σύνδεση του Αιγαίου Πελάγους με τη Μαύρη Θάλασσα» και η αποτελεσματική ολοκλήρωσή του θα καθορίσει την πορεία και βιωσιμότητα του συνολικού έργου.

Ο γενικός στόχος της Δράσης «Sea2Sea», είναι να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του διαδρόμου «Sea2Sea», εξετάζοντας εναλλακτικές αναπτυξιακές/επιχειρησιακές εκδοχές και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή τους (Δράση «Sea2Sea»). Με τον τρόπο αυτό η επιτυχής ολοκλήρωση της Δράσης θα αποτελέσει το πρώτο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του απώτερου στόχου, δηλαδή της ανάπτυξης-υλοποίησης στην πράξη του Διαδρόμου «Sea2Sea».

Αν τα αποτελέσματα της Δράσης αποδείξουν ότι ο διάδρομος «Sea2Sea» είναι σημαντικός για την περιοχή και τεκμηριωθεί η εφικτότητα και η βιωσιμότητά του, τότε μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή οι αναγκαίες ενέργειες και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του διαδρόμου στην πράξη (οικονομο-τεχνικές μελέτες και σιδηροδρομικά έργα υλοποίησης του διαδρόμου) (Global Project).

Αντίθετα, χωρίς τ’ αποτελέσματα της συγκεκριμένης Δράσης, οποιαδήποτε προσπάθεια υλοποίησης μέρους ή του συνόλου ενός ανάλογου διαδρόμου θα κινδύνευε να αποτύχει ή να καταστεί μη-αποδοτική, καθώς θα υπήρχαν σημαντικές αβεβαιότητες για το κατά πόσο υφίστανται οι συνθήκες διαμόρφωσης του διαδρόμου ή ακόμα περισσότερο για το κατά πόσο ο όλος σχεδιασμός θα κάλυπτε πραγματικές και κρίσιμες ανάγκες της περιοχής για να παρέχει τελικά ρεαλιστικά και αντικειμενικά οφέλη.

Συνολικό έργο του διαδρόμου Sea2Sea

Το συνολικό έργο αφορά την ανάπτυξη ενός διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών για τη σύνδεση των λιμένων του βορειοανατολικού Αιγαίου με τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και τον Δούναβη, προσφέροντας έτσι μια εναλλακτική διαδρομή προς τα στενά του Βοσπόρου, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επί του παρόντος, η κύρια οδός που συνδέει το Αιγαίο με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι μέσω των στενών του Βοσπόρου. Μέσω αυτής της οδού, οι εμπορευματικές ροές από την Άπω Ανατολή κατευθύνονται στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, και αντιστρόφως. Η πείρα έχει δείξει πάντως ότι η συγκεκριμένη διαδρομή παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως το υψηλό της κόστος (από πλευράς τελών και χρόνου μεταφοράς) και η υψηλή επικινδυνότητα (από άποψη ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Πέραν αυτών των μειονεκτημάτων, η απουσία εναλλακτικού διαδρόμου, όχι μόνο για να μειωθούν τα επίπεδα συμφόρησης στα στενά του Βοσπόρου, αλλά και για να υπάρξει ασφαλής διαδρομή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αποτελεί ζήτημα που χρήζει επείγουσας εξέτασης. Η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμένων της βορειοανατολικής Ελλάδας με τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και έως τον Δούναβη θα μπορούσε να παράσχει μια τέτοια εναλλακτική λύση, δηλαδή τον διάδρομο «Sea2Sea».

Καταλήγοντας, στα πλαίσια του συνολικού έργου, η ανάπτυξη του διαδρόμου «Sea2Sea» ως εναλλακτική διαδρομή πολύτροπων μεταφορών προς τα στενά του Βοσπόρου βασίζεται στην υλοποίηση τριών βασικών αντικειμενικών σκοπών.

Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί του συνολικού έργου είναι:

 • να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα του διαδρόμου «Sea2Sea», εξετάζοντας εναλλακτικές αναπτυξιακές/λειτουργικές εκδοχές και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή του (αυτό αποτελεί και τον κύριο στόχο της προτεινόμενης Δράσης που περιγράφεται στην παράγραφο 2),

 • εφόσον η άνω εκτίμηση είναι θετική, να ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές μελέτες για να τεθεί σε λειτουργία ο διάδρομος (π.χ. γεωτεχνικές μελέτες, αναβάθμιση σιδηροδρομικής υποδομής/μελέτες ευθυγράμμισης, μελέτες αναβάθμισης λιμενικών υποδομών, μελέτες για το διοικητικό και διαδικαστικό συντονισμό λιμανιού και σιδηρόδρομου, κλπ. ),

 • να γίνουν όλες οι απαραίτητες υλοποιήσεις των υποδομών (έργα) για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του διαδρόμου.

Αντικείμενο και στόχοι της δράσης Sea2Sea

Το συνολικό αντικείμενο της Δράσης είναι να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του διαδρόμου «Sea2Sea», εξετάζοντας εναλλακτικές αναπτυξιακές/επιχειρησιακές εκδοχές και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή τους.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο γενικός στόχος της Δράσης, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι αντικειμενικοί σκοποί, ως ακολούθως:

 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και καθορισμός της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας, προσδιορισμός των κύριων διαδρόμων εμπορευματικών μεταφορών που εξυπηρετούν την περιοχή αυτή ή τη διέλευσή της, καθώς και τη σχέση του διαδρόμου «Sea2Sea» σε σχέση με τους εν λόγω διαδρόμους.

 • Καθορισμός μείγματος έργων και σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του διαδρόμου «Sea2Sea».

 • Καθορισμός των βασικών συνιστωσών της υλοποίησης του διαδρόμου, δηλαδή της χρηματοδότησης, της διακυβέρνησης και των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών.

 • Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά την υλοποίηση του διαδρόμου.

Δικαιούχοι και οργανωτική δομή της δράσης Sea2Sea

H Δράση «Sea2Sea» αποτελεί έργο κοινού ενδιαφέροντος δύο Κρατών Μελών, όπως τα έργα κοινού ενδιαφέροντος καθορίζονται σε αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παραχώρηση χρηματο-οικονομικής ενίσχυσης στον τομέα του Διευρωπαϊκού Μεταφορικού Δικτύου (trans-European transport network, TEN-T).

Βασικός λοιπόν stakeholder είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) ο οποίος διασφαλίζει την τεχνική και δημοσιονομική εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Οι δύο Δικαιούχοι (beneficiaries) της Δράσης «Sea2Sea» είναι:

 • Η Ελληνική Δημοκρατία, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και

 • Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Μεταφορών, Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αντικείμενο της μελέτης για την δράση Sea2Sea

Το συνολικό αντικείμενο της Δράσης είναι να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του διαδρόμου «Sea2Sea», εξετάζοντας εναλλακτικές αναπτυξιακές/επιχειρησιακές εκδοχές και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή τους.

Για τον σκοπό αυτό και Σύμφωνα με την απόφαση για την έγκριση της χρηματοδότησης στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Sea2Sea», ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις ακόλουθες ενότητες υπηρεσιών για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της Δράσης:

 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

  Αντικειμενικός σκοπός των εργασιών και δραστηριοτήτων της πρώτης ενότητας υπηρεσιών είναι να ερευνηθεί, αναλυθεί και τεκμηριωθεί μια ρεαλιστική άποψη της τρέχουσας κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης του περιφερειακού συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και του διάδρομου «Sea2Sea».

 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ «SEA2SEA»

  Αντικειμενικός σκοπός των εργασιών και δραστηριοτήτων της δεύτερης ενότητας υπηρεσιών είναι να εξεταστούν, αναλυθούν και καθοριστούν οι απαραίτητες βελτιώσεις κατά μήκος του διαδρόμου «Sea2Sea» και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και το χειρισμό των εμπορευματικών ροών.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ «SEA2SEA»

  Αντικειμενικός σκοπός των εργασιών και δραστηριοτήτων της τρίτης ενότητας υπηρεσιών είναι να ερευνηθούν και καθοριστούν οι βασικές συνιστώσες για την εφαρμογή του διαδρόμου, δηλαδή η χρηματοδότηση, η συνολική διακυβέρνηση-διοίκηση και οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4
  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

  Ο αντικειμενικός σκοπός των εργασιών και δραστηριοτήτων της τέταρτης ενότητας υπηρεσιών είναι να καθοριστεί και εφαρμοστεί η στρατηγική για την εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερομένων και επιπρόσθετα να υλοποιηθούν ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αποτελέσματα της Δράσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το κοινό για το ρόλο της Ε.Ε. στην υλοποίηση της Δράσης.

Παραδοτέα του έργου

 • Παραδοτέο D1

  Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του περιφερειακού συστήματος εμπορευματικών μεταφορών.

 • Παραδοτέο D2

  Σχεδιασμός του διαδρόμου «Sea2Sea».

 • Παραδοτέο D3

  Διερεύνηση και Καθορισμός των Βασικών συνιστωσών για την πλήρη υλοποίηση του διαδρόμου «Sea2Sea».

 • Παραδοτέο D4

  Καθορισμός του πλαισίου συνολικής διακυβέρνησης-διοίκησης «Sea2Sea».

 • Παραδοτέο D5

  Αναφορά για την Δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών και την ευαισθητοποίηση του Κοινού.