Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (upd)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θέμα: «Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.». Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Κ Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού ποσού 45.000,00 κατά cpv : 66516000-0, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1198/13-6-2017 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ Α.Ε. με ΑΔΑΜ : 17PROC001543069 2017-06-19 Ο…