Περίληψη διακήρυξης καθαριότητας Χ.Ζ. Ελευθερών

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης καθαριότητας Χ.Ζ. Ελευθερών» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας στην χερσαία ζώνη Λιμένα Ν. Περάμου (Ελευθερών), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1215/14-6-2-017 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ Α.Ε. με ΑΔΑΜ : 17PROC001544219 2017-06-19 Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης είναι 23.300 (χωρίς…