Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού στην «Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.»

Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν 4412/2016 περί «Απευθείας Ανάθεση» και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022, σας προσκαλεί να υποβάλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού στην «Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 14.400 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 185/24-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη στο γραφείο πρωτοκόλλου (γραφειο 6) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα, έως την Τετάρτη 2/3/2022 και ώρα 12:00 πμ,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατα ISO 9001:2015

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατα ISO 9001:2015, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 191/25-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 10.416,00 € με το Φ.Π.Α. (8.400€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 04/03/2022 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) της Ο.Λ.Κ Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ), σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 178/23-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για ένα έτος : 14.880€ με το Φ.Π.Α. (12.000€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως την Τρίτη 01/03/2022 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 177/23-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για ένα έτος : 9.920€ με το Φ.Π.Α. (8.000€ χωρίς Φ.Π.Α.). Το ανώτερο ύψος αμοιβής ανά ημέρα εργασίας ορίζεται στο ποσό των 50€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως την Τρίτη 01/03/2022 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6