Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανα0εώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 968/06-12-2022 (ΑΔΑ 6ΕΛ0469ΗΞ5-4ΡΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300 € με το Φ.Π.Α. (7.500 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο του έργου

Το κύριο αντικείμενο τον έργου αφορά την Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Ασφαλείας και Σχεδίου Ασφαλείας (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ) Λιμενικής Εγκατάστασης Επιβατικού (Κεντρικού) Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας.

Η ομάδα έργου του Α.Ο.Α. Θα πρέπει να εκπονήσει τη μελέτη Αξιολόγησης και το Σχέδιο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ), σύμφωνα με την κατατιθέμενη στο ΥΝΑΝΠ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ και εγκεκριμένη από αυτό μεθοδολογία, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπει η σχετική περί ασφάλειας εσωτερική νομοθεσία (ευρωπαϊκή/εθνική),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 935/29-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΗΒΘ469ΗΞ5-0Σ5) .

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300€ με το Φ.Π.Α. (7.500€ χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

-Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.K. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.

-Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου τον γραφείου κίνησης και εκμετάλλευσης τον Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20, ποσότητας 130 κυβικών μέτρων, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 917/23-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΙΒΦ469ΗΞ5-ΠΦΦ).

Η παράδοση της παραπάνω ποσότητας θα γίνει τμηματικά. Ο τόπος παράδοσης θα είναι η ΧΖΛ Κεραμωτής και δεν θα απαιτείται η χρήση μηχανήματος πρέσας ετοίμου σκυροδέματος, παρά μόνο μεταφορά και εκφόρτωσή του με φορτηγό αυτοκίνητο(βαρέλα).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 13.218,40€ με το Φ.Π.Α. (10.660 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 κατ ώρα 14:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 915/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΒΘ469ΗΞ5-ΓΝ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με του υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.200€ με το Φ.Π.Α. (5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τούς σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε., λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου (σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII S/Ν:ΡΗΝ667, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 903/21-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9Η8Ζ469ΗΞ5-Τ2Ο).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 6.621,60€ με το Φ.Π.Α. (5.340 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 28/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII.

Διακήρυξη Για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 4 τ.μ. και υπαίθριου χώρου 12 τ.μ. , στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης

Διακήρυξη

Για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 4 m2 και υπαίθριου χώρου 12 m2,
στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης (έμπροσθεν ανοικτού κολυμβητηρίου) για την λειτουργία καταστήματος πώλησης τσιγάρων,
ημερήσιου & περιοδικού τύπου και άλλων προϊόντων μη επιτόπιας κατανάλωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρων γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας έχοντας υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση χώρων γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χερσαίων Χώρων & Εγκαταστάσεων Λιμένων Καβάλας, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ και Ελευθερών (CPV: 90910000-9) Προϋπολογισμός €190.000 για δύο (2) έτη, πλέον ΦΠΑ 24%»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
Για την
Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χερσαίων Χώρων &
Εγκαταστάσεων Λιμένων Καβάλας, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ και
Ελευθερών (CPV: 90910000-9) Προϋπολογισμός €190.000
για δύο (2) έτη, πλέον ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

• Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών

προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή για τη στελέχωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα υποχρεούται υα επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές έκαστο ημερολογιακό μήνα. Η Θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τη θέση εσωτερικού ελεγκτή σε άλλη λιμενική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις χερσαίες ζώνες Λιμένα Καβάλας και Εμπορικού λιμένα ‘ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις χερσαίες ζώνες Λιμένα Καβάλας και Εμπορικού λιμένα ‘ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις χερσαίες ζώνες Λιμένα Καβάλας και Εμπορικού λιμένα ‘ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 639/04-08-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 23.287,20€ με το Φ.Π.Α. (18.780 € πλέον Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 10/08/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.