Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια 1 χλοοκοπτικού μηχανήματος, 1 φυσητήρα χειρός και 1 μπορντουροψάλιδου χειρός, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια 1 χλοοκοπτικού μηχανήματος, 1 φυσητήρα χειρός και 1 μπορντουροψάλιδου χειρός, σύμφωνα με την συν. μελέτη με της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την 317/07-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 7.099,00€ με το Φ.Π.Α. (5.725 € χωρίς Φ.Π.Α.)

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 14/04/2022 και ώρα 11:00πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.