Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Επικαιροποίηση της ΣΜΠΕ τον Κεντρικού Λιμένα Καβάλας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 328 τον Ν 4412/2016 περί «Απευθείας Ανάθεση» και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022 προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επικαιροποίηση της ΣΜΠΕ του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας» , σας προσκαλεί να υποβάλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές έως την 16-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της ΟΛΚ ΑΕ, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών — Διοικητικών Υπηρεσιών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ‘Έντεκα χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ ευρώ (11.718 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24°/ο (η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 391 /09-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)