ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια: α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 151.214,80€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια: α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα», συνολικού προϋπολογισμού €187.506,35 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας (προσκρουστήρες) για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών και υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με σύστημα προπληρωμένης κάρτας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εν λόγω χρήστες του Λιμένα Ελευθερών.