Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παραχώρηση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών απόβλητων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παραχώρηση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών απόβλητων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών απόβλητων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 781/29-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων όπως προβλέπεται στο ΠΔ 66/2004 και σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 776/28-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για τέσσερις μήνες: 4.960€ με το Φ.Π.Α. (4.000 € χωρίς Φ.Π.Α.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια: α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 151.214,80€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια: α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα», συνολικού προϋπολογισμού €187.506,35 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας (προσκρουστήρες) για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών και υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με σύστημα προπληρωμένης κάρτας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εν λόγω χρήστες του Λιμένα Ελευθερών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.981,90 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», συνολικού προϋπολογισμού €90.497,56 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), μελών ΔΣ, στελεχών διοίκησης και εργαζομένων Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για ένα έτος.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), μελών ΔΣ, στελεχών διοίκησης και εργαζομένων Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για ένα έτος.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης, μελών ΔΣ, στελεχών διοίκησης και εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης και την υπ’ αριθμό 760/22-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία τον Οργανισμού Λιμένος Καβάλας για ένα έτος.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία τον Οργανισμού Λιμένος Καβάλας για ένα έτος .

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης και την υπ’ αριθμό 750 / 21-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων τον κεντρικού λιμένα Καβάλας, της Ο.Λ.Κ.. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων τον κεντρικού λιμένα Καβάλας, της Ο.Λ.Κ.. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων του κεντρικού λιμένα Καβάλας, της Ο.Λ.Κ.. Α.Ε, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης και την υπ’ αριθμό 747 / 11-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝ2Α469ΗΞ5-ΛΟΘ) .

ΑΠΟΦΑΣΗ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης και άμεσης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Προμήθεια υλικών αντιρρυπαντικού εξοπλισμού» του έργου «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός της χερσαίας ζώνης και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του Λιμένα Ελευθερών»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Αριθ. Απόφασης 2

Στην Καβάλα την 10η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » (Ο.Λ.Κ. Α.Ε) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ με θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης και άμεσης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Προμήθεια α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα» του έργου «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός της χερσαίας ζώνης και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του Λιμένα Ελευθερών»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Αριθ. Απόφασης 1

Στην Καβάλα την 10η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » (Ο.Λ.Κ. Α.Ε) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ με θέμα: