Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών γ προμήθεια υγρών καύσιμων Κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών γ προμήθεια υγρών καύσιμων Κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης)

 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι Θα προβεί στην προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της, βάση της δέσμευσης πίστωσης που έγινε με την αριθμ. 488/30-05-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές και η κατακύρωση θα γίνει με κριτήρια την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης).

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης την εβδομάδα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καύσιμων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό και Δήμο, και αφορά τον Νομό Καβάλας, Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 41 & 42 τον Π.Δ.173/1990 και στο άρθρο 63 τον Ν.4257/2014.

Η Μέση Πιανική Τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό Θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήβεια υγρών καυσίμων πετρελαίού κίνησης θα πρέπει να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και βυτιοφόρο όχημα για τον ανεφοδιασμό καύσίμων στα μηχανήματα του λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ όποτε απαιτηθεί.

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού τον Προϋπολογισμού των 30.000 € πλέον ΦΠΑ για τη προμήθεια πετρελαίου κίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 06/06/2024 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα Θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη Ανάπλασης Συντήρησης Τμήματος Χερσαίας Ζώνης (από οδό Δαγκλή έως οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (ΟΛ Καβάλας ΑΕ)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

Μελέτη Ανάπλασης Συντήρησης Τμήματος Χερσαίας Ζώνης (από οδό Δαγκλή έως οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (ΟΛ Καβάλας ΑΕ) Εκτιμώμενης αξίας 150.545,13 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

(CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) (Βιβλίο ΙΙ) και β) τους όρους της παρούσας

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανακατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων βαρέως τύπου στο Λιμένα Καβάλας.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανακατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων βαρέως τύπου στο Λιμένα Καβάλας.

 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανακατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων βαρέως τύπου στο Λιμένα Καβάλας, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 414/09-05-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΛΚΦ469ΗΚ5-Η9Γ).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.820€ με το Φ.Π.Α. (5.500 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρόνος παράδοσης κατασκευών 7 ημέρες από την ανάθεση έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 16/05/2024 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ 04/04/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σε συνέχεια του ανακύψαντος τις τελευταίες ημέρες ζητήματος πρόσβασης των πολιτών, αλλά και τυχόν στάθμευσης οχημάτων στα κρηπιδώματα ελλιμενισμού επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ενημερώνουμε τα εξής: Στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί λιμένων, αλλά και υιοθέτησης των σχετικών Κανονισμών…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου Χ.Ζ.Λ. Καβάλας

Θέμα  : «Περίληψη διακήρυξης»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 7/12/21-03-2024(ΑΔΑ:ΨΧ9Υ469ΗΞ5-Ο4Π) απόφαση του ΔΣ, έχουν καθοριστεί οι θέσεις άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου επί της ΧΖΛ Καβάλας για το έτος 2024. Σύμφωνα με τη παραπάνω απόφαση καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τις θέσεις 2 έως 13 όπως αποτυπώνονται στη παραπάνω απόφαση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του Balkans & Black Sea Forum, πραγματοποιήθηκε στις 15/02 στον Πειραιά, ημερίδα με τίτλο «Trade Arteries and Global Supply Chain at Stake».

ΚΑΒΑΛΑ 20/02/2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του Balkans & Black Sea Forum, πραγματοποιήθηκε στις 15/02 στον Πειραιά, ημερίδα με τίτλο «Trade Arteries and Global Supply Chain at Stake».

Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με την πρεσβεία της Κίνας και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ.

Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 80 τόνων, εγκατεστημένης στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας

Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση μιας αυτόματης  πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 80 τονων εγκατεστημένης στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας για τρία χρόνια., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 402/5-2-2024 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ

 

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ 2024-2025»

Θέμα: « Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ 2024-2025», cpv : 79713000-5.

Προκηρύσσετε με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ» κατά cpv: 79713000-5, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού € 781.511,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 630.251,00, ΦΠΑ: 151.260,24), που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για δύο (2) έτη € 630.251,00 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως συνολικού ποσού € 94.537,65 (πλέον ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 358/2024 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΔΑΜ: 24PROC014202496

Για την συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, www.eprocurement.gov.gr, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 323278, τον φάκελο της Προσφοράς των με τρόπο συμβατό προς τις απαιτήσεις της ως άνω διακήρυξης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης).

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της, βάση της δέσμευσης πίστωσης που έγινε με την αριθμ. 60/11-01-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές και η κατακύρωση Θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης).

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, Θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης την εβδομάδα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καύσιμων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό και Δήμο, και αφορά τον Νομό Καβάλας, Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 41 & 42 του Π.Δ.173/1990 και στο άρθρο 63 του Ν.4257/2014.