Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου Χ.Ζ.Λ. Καβάλας

Θέμα  : «Περίληψη διακήρυξης»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 7/12/21-03-2024(ΑΔΑ:ΨΧ9Υ469ΗΞ5-Ο4Π) απόφαση του ΔΣ, έχουν καθοριστεί οι θέσεις άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου επί της ΧΖΛ Καβάλας για το έτος 2024. Σύμφωνα με τη παραπάνω απόφαση καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τις θέσεις 2 έως 13 όπως αποτυπώνονται στη παραπάνω απόφαση.