Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ 2024-2025»

Θέμα: « Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ 2024-2025», cpv : 79713000-5.

Προκηρύσσετε με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ» κατά cpv: 79713000-5, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού € 781.511,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 630.251,00, ΦΠΑ: 151.260,24), που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για δύο (2) έτη € 630.251,00 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως συνολικού ποσού € 94.537,65 (πλέον ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 358/2024 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΔΑΜ: 24PROC014202496

Για την συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, www.eprocurement.gov.gr, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 323278, τον φάκελο της Προσφοράς των με τρόπο συμβατό προς τις απαιτήσεις της ως άνω διακήρυξης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ