Περίληψη διακήρυξης για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ» cpv: 79713000-5, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 95.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 2059/4-9-2015 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων…