Δελτίο Τύπου <<Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Και Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας Αιγύπτου >>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 και στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Επισημοποιήθηκε η επιθυμία αμφοτέρων…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΩΛΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του μόλου στον πρώην μύλο Νικολετόπουλου ως χώρου εστίασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του μόλου στον πρώην μύλο Νικολετόπουλου για τρία χρόνια., όπως περιγράφεται στην υπ’…

Περίληψη διακήρυξης για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ» cpv: 79713000-5, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 95.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 2059/4-9-2015 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων…

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο του Λιμένα Καβάλας, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)

Θέμα : «Πρόσκληση ενδιαφέροντος» Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του Π.Δ. 715/79. β) Την με αρίθ. 1553/25-6-2015 διακήρυξη περί παραχώρησης απλής χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και γ) Την με αρίθ. 12/2/10-8-2015 Απόφαση του ΔΣ της ΟΛΚ ΑΕ Καλούμε όλους τους…

Νέα Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση του ιδιαιτέρου δικαιώματος χρήσης χώρου 2.300 τ.μ. για την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στο υπήνεμο μόλο του Λιμένα Καβάλας για τρία…

Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση του ιδιαιτέρου δικαιώματος χρήσης χώρου 2.300 τ.μ. για την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στον υπήνεμο μόλο του Λιμένα Καβάλας για τρία…