ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΩΛΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του μόλου στον πρώην μύλο Νικολετόπουλου ως χώρου εστίασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του μόλου στον πρώην μύλο Νικολετόπουλου για τρία χρόνια., όπως περιγράφεται στην υπ’…

Περίληψη διακήρυξης για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ» cpv: 79713000-5, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 95.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 2059/4-9-2015 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων…