ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΩΛΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του μόλου στον πρώην μύλο Νικολετόπουλου ως χώρου εστίασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του μόλου στον πρώην μύλο Νικολετόπουλου για τρία χρόνια., όπως περιγράφεται στην υπ’…