Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας Υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Σας Προσκαλεί  να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε., για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 4,420 € πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 1, Καβάλα έως την 24/01/2022 και ώρα 12.00 μ.μ.