Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας μαρίνας και ανάπλασης θαλασσίου μετώπού Καβάλας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν 4412/2016 περί «Απευθείας Ανάθεση» και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022 προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας μαρίνας και ανάπλασης θαλασσίου μετώπου Καβάλας» , σας προσκαλεί υα υποβάλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές έως την 01-04-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (37.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.. (η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 287 /24-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη). Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της, βάση της δέσμευσης πίστωσης που έγινε με την αριθμ. 256 /15-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές και η κατακύρωση Θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης), με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες, για το πετρέλαιο κίνησης ποσού 27.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και για την αμόλυβδη βενζίνη ποσού 3.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την εβδομάδα της παράδοσης τον, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καύσιμων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό και Δήμο, κατ αφορά τον Νομό Καβάλας, Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 41 & 42 του Π.Δ.173/1990 και στο άρθρο 63 τον Ν.4257/2014.

Η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) Θα πρέπει να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 Καβάλα). Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού τον Προϋπολογισμού των επιμέρους προϋπολογισθεισών αξιών (27.000€ πλέον ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης) και 3.000€ πλέον ΦΠΑ για την αμόλυβδη βενζίνη.

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 22/03/2022 κατ ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ

  Το έργο θα κατασκευαστεί σε τμήμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθ. Αντιστάσεως και Αβέρωφ. Αποτελεί έργο συντήρησης και εκσυγχρονισμού της επιφάνειας της ανωδομής του πεζοδρομίου και είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους διακινούμενους επιβάτες, τουρίστες και κατοίκους της περιοχής, στα πλαίσια…