Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη). Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της, βάση της δέσμευσης πίστωσης που έγινε με την αριθμ. 256 /15-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές και η κατακύρωση Θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης), με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες, για το πετρέλαιο κίνησης ποσού 27.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και για την αμόλυβδη βενζίνη ποσού 3.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την εβδομάδα της παράδοσης τον, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καύσιμων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό και Δήμο, κατ αφορά τον Νομό Καβάλας, Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 41 & 42 του Π.Δ.173/1990 και στο άρθρο 63 τον Ν.4257/2014.

Η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) Θα πρέπει να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 Καβάλα). Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού τον Προϋπολογισμού των επιμέρους προϋπολογισθεισών αξιών (27.000€ πλέον ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης) και 3.000€ πλέον ΦΠΑ για την αμόλυβδη βενζίνη.

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 22/03/2022 κατ ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.