Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας κάλυψης αστικής ευθύνης στελεχών διοίκησης Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

  • Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Την αριθ.566/12-07-22(ΑΔΑ:6Ξ90469ΗΞ5-0ΘΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση ποσού του εγκεκριμένου Π/Υ της Ο.Λ.Κ Α.Ε έτους 2022

προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για την κάλυψη αστικής ευθύνης στελεχών διοίκησης Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για ένα έτος.