Διαβούλευση μελέτης προσδιορισμού παρόχων για υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων στον εμπορικό λιμένα Καβάλας Φίλιππος Β’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.).

Διαβούλευση μελέτης προσδιορισμού παρόχων για υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων στον κεντρικό λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης, επίβλεψης κατ παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων της αίθουσας επιβατών του λιμένα Καβάλας(CΡV 50246000-1)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης, επίβλεψης κατ παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων της αίθουσας επιβατών του λιμένα Καβάλας(CΡV 50246000-1)

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης, επίβλεψης και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων της αίθουσας επιβατών του λιμένα Καβάλας, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 591/20-07-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στο εκτιμώμενο κόστος για το τρέχον έτος.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για ένα έτος: 11.457,60€ με το Φ.Π.Α. (9.240 € χωρίς Φ.Π.Α.). Το ανώτερο ύψος αμοιβής ανά μήνα κάλυψης ορίζεται στο ποσό των 770€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 27/07/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων τον κεντρικού λιμένα Καβάλας, της Ο.Λ.Κ.. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που Θα αφορά την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων τον κεντρικού λιμένα Καβάλας, της Ο.Λ.Κ.. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης (CPV 66516000-0), που θα αφορά την λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων τον κεντρικού λιμένα Καβάλας, της Ο.Λ.Κ.. Α.Ε, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης και την υπ’ αριθμό 587 /19-07-22 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔ4Ι469ΗΞ5-ΚΙΧ) .

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ελάχιστου προκαταβλητέου ασφαλίστρου 7.400 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την Προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 27/07/22 και ώρα 13:00 μ.μ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Π.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας κάλυψης αστικής ευθύνης στελεχών διοίκησης Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

  • Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Την αριθ.566/12-07-22(ΑΔΑ:6Ξ90469ΗΞ5-0ΘΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση ποσού του εγκεκριμένου Π/Υ της Ο.Λ.Κ Α.Ε έτους 2022

προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για την κάλυψη αστικής ευθύνης στελεχών διοίκησης Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για ένα έτος.