Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης, επίβλεψης κατ παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων της αίθουσας επιβατών του λιμένα Καβάλας(CΡV 50246000-1)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης, επίβλεψης κατ παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων της αίθουσας επιβατών του λιμένα Καβάλας(CΡV 50246000-1)

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης, επίβλεψης και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων της αίθουσας επιβατών του λιμένα Καβάλας, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 591/20-07-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στο εκτιμώμενο κόστος για το τρέχον έτος.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για ένα έτος: 11.457,60€ με το Φ.Π.Α. (9.240 € χωρίς Φ.Π.Α.). Το ανώτερο ύψος αμοιβής ανά μήνα κάλυψης ορίζεται στο ποσό των 770€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 27/07/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.