Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου (σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII S/Ν:ΡΗΝ667, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 903/21-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9Η8Ζ469ΗΞ5-Τ2Ο).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 6.621,60€ με το Φ.Π.Α. (5.340 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 28/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII.