Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 935/29-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΗΒΘ469ΗΞ5-0Σ5) .

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300€ με το Φ.Π.Α. (7.500€ χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

-Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.K. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.

-Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου τον γραφείου κίνησης και εκμετάλλευσης τον Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20, ποσότητας 130 κυβικών μέτρων, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 917/23-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΙΒΦ469ΗΞ5-ΠΦΦ).

Η παράδοση της παραπάνω ποσότητας θα γίνει τμηματικά. Ο τόπος παράδοσης θα είναι η ΧΖΛ Κεραμωτής και δεν θα απαιτείται η χρήση μηχανήματος πρέσας ετοίμου σκυροδέματος, παρά μόνο μεταφορά και εκφόρτωσή του με φορτηγό αυτοκίνητο(βαρέλα).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 13.218,40€ με το Φ.Π.Α. (10.660 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 κατ ώρα 14:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 915/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΒΘ469ΗΞ5-ΓΝ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με του υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.200€ με το Φ.Π.Α. (5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τούς σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε., λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου (σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII S/Ν:ΡΗΝ667, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 903/21-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9Η8Ζ469ΗΞ5-Τ2Ο).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 6.621,60€ με το Φ.Π.Α. (5.340 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 28/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII.

Διακήρυξη Για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 4 τ.μ. και υπαίθριου χώρου 12 τ.μ. , στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης

Διακήρυξη

Για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 4 m2 και υπαίθριου χώρου 12 m2,
στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης (έμπροσθεν ανοικτού κολυμβητηρίου) για την λειτουργία καταστήματος πώλησης τσιγάρων,
ημερήσιου & περιοδικού τύπου και άλλων προϊόντων μη επιτόπιας κατανάλωσης.