Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20, ποσότητας 130 κυβικών μέτρων, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 917/23-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΙΒΦ469ΗΞ5-ΠΦΦ).

Η παράδοση της παραπάνω ποσότητας θα γίνει τμηματικά. Ο τόπος παράδοσης θα είναι η ΧΖΛ Κεραμωτής και δεν θα απαιτείται η χρήση μηχανήματος πρέσας ετοίμου σκυροδέματος, παρά μόνο μεταφορά και εκφόρτωσή του με φορτηγό αυτοκίνητο(βαρέλα).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 13.218,40€ με το Φ.Π.Α. (10.660 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 κατ ώρα 14:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 915/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΒΘ469ΗΞ5-ΓΝ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με του υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.200€ με το Φ.Π.Α. (5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τούς σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε., λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.