Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 935/29-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΗΒΘ469ΗΞ5-0Σ5) .

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300€ με το Φ.Π.Α. (7.500€ χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

-Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.K. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.

-Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου τον γραφείου κίνησης και εκμετάλλευσης τον Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’