Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανα0εώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 968/06-12-2022 (ΑΔΑ 6ΕΛ0469ΗΞ5-4ΡΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300 € με το Φ.Π.Α. (7.500 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο του έργου

Το κύριο αντικείμενο τον έργου αφορά την Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Ασφαλείας και Σχεδίου Ασφαλείας (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ) Λιμενικής Εγκατάστασης Επιβατικού (Κεντρικού) Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας.

Η ομάδα έργου του Α.Ο.Α. Θα πρέπει να εκπονήσει τη μελέτη Αξιολόγησης και το Σχέδιο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ), σύμφωνα με την κατατιθέμενη στο ΥΝΑΝΠ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ και εγκεκριμένη από αυτό μεθοδολογία, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπει η σχετική περί ασφάλειας εσωτερική νομοθεσία (ευρωπαϊκή/εθνική),