ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση 5 κλιμάκων επιβίβασης επιβατών σκαφών στο Λιμένα Καβάλας.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια και τοποθέτηση 5 κλιμάκων επιβίβασης επιβατών σκαφών στο Λιμένα Καβάλας, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 395/21-04-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΒΨΗ469ΗΞ5-ΣΤΙ).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300€ με το Φ.Π.Α. (7.500 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Πέμπτη 27/04/2023 και ώρα 14:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ Α.Ε. CPV 30199770-8 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της Ο.Λ.Κ Α.Ε.

CPV 30199770-8 Κουπόνια Φαγητού.

 

Η «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
  2. Την εγκεκριμένη Σ.Σ.Ε έτους 2023 (αριθ.2/10846/ΔΕΠ/20-03-23 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών)

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε..

Θέμα: Περίληψη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παραχώρηση υπηρεσιών Συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατάλοιπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε..

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε., προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προϋπολογισμού :1.300.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) για τρία (03) έτη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με Αρ. Πρωτ. 1036/05-04-2023 Διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, αλλά και όλων των λεπτομερειών του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 189890). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 12:00 μμ. Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού [Τηλ. 2510 225192, Φαξ 22510 220124, Αβέρωφ 1 Καβάλα].

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Περίληψη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παραχώρηση υπηρεσίων συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και κατάλοιπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε..

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε., προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προϋπολογισμού :294.200 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) για τρία (03) έτη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με Αρ. Πρωτ. 1039/05-04-2023 Διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, αλλά και όλων των λεπτομερειών του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 189891). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 11:00 μμ. Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού [Τηλ. 2510 225192, Φαξ 22510 220124, Αβέρωφ 1 Καβάλα].

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανα0εώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 968/06-12-2022 (ΑΔΑ 6ΕΛ0469ΗΞ5-4ΡΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300 € με το Φ.Π.Α. (7.500 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο του έργου

Το κύριο αντικείμενο τον έργου αφορά την Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Ασφαλείας και Σχεδίου Ασφαλείας (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ) Λιμενικής Εγκατάστασης Επιβατικού (Κεντρικού) Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας.

Η ομάδα έργου του Α.Ο.Α. Θα πρέπει να εκπονήσει τη μελέτη Αξιολόγησης και το Σχέδιο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ), σύμφωνα με την κατατιθέμενη στο ΥΝΑΝΠ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ και εγκεκριμένη από αυτό μεθοδολογία, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπει η σχετική περί ασφάλειας εσωτερική νομοθεσία (ευρωπαϊκή/εθνική),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπευθύνου γραφείου κίνησης Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 935/29-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΗΒΘ469ΗΞ5-0Σ5) .

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.300€ με το Φ.Π.Α. (7.500€ χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

-Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.K. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.

-Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου τον γραφείου κίνησης και εκμετάλλευσης τον Εμπορικού Λιμένα ΦΙΠΙΠΠΟΣ Β’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20, ποσότητας 130 κυβικών μέτρων, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 917/23-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΙΒΦ469ΗΞ5-ΠΦΦ).

Η παράδοση της παραπάνω ποσότητας θα γίνει τμηματικά. Ο τόπος παράδοσης θα είναι η ΧΖΛ Κεραμωτής και δεν θα απαιτείται η χρήση μηχανήματος πρέσας ετοίμου σκυροδέματος, παρά μόνο μεταφορά και εκφόρτωσή του με φορτηγό αυτοκίνητο(βαρέλα).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 13.218,40€ με το Φ.Π.Α. (10.660 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 κατ ώρα 14:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί τον φακέλου Θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C 16/20.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Α.Ο.Α. την αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε. λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 915/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΒΘ469ΗΞ5-ΓΝ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι Α.Ο.Α. θα πρέπει να επικοινωνήσουν με του υπεύθυνο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για την λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.200€ με το Φ.Π.Α. (5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τούς σφραγισμένη έως και την 30/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναθεώρησης Α.Α.Λ.Ε.-Σ.Α.Λ.Ε., λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου (σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII S/Ν:ΡΗΝ667, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 903/21-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 9Η8Ζ469ΗΞ5-Τ2Ο).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 6.621,60€ με το Φ.Π.Α. (5.340 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 28/11/2022 και ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία Θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , Αβέρωφ 1, Καβάλα.
  • Προσφορά για την προμήθεια 6 πλήρες μπεκ πετρελαίου(σώμα και ακροφύσια) χωματουργικού μηχανήματος φορτωτή CATERPILLAR 938GII.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρων γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας έχοντας υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση χώρων γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: