Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια 1 χλοοκοπτικού μηχανήματος, 1 φυσητήρα χειρός και 1 μπορντουροψάλιδου χειρός, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια 1 χλοοκοπτικού μηχανήματος, 1 φυσητήρα χειρός και 1 μπορντουροψάλιδου χειρός, σύμφωνα με την συν. μελέτη με της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την 317/07-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 7.099,00€ με το Φ.Π.Α. (5.725 € χωρίς Φ.Π.Α.)

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 14/04/2022 και ώρα 11:00πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία Προς: Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας μαρίνας και ανάπλασης θαλασσίου μετώπού Καβάλας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν 4412/2016 περί «Απευθείας Ανάθεση» και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022 προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας μαρίνας και ανάπλασης θαλασσίου μετώπου Καβάλας» , σας προσκαλεί υα υποβάλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές έως την 01-04-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (37.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.. (η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 287 /24-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη). Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της, βάση της δέσμευσης πίστωσης που έγινε με την αριθμ. 256 /15-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200,00€ με το Φ.Π.Α. (30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές και η κατακύρωση Θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης), με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες, για το πετρέλαιο κίνησης ποσού 27.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και για την αμόλυβδη βενζίνη ποσού 3.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την εβδομάδα της παράδοσης τον, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καύσιμων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό και Δήμο, κατ αφορά τον Νομό Καβάλας, Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 41 & 42 του Π.Δ.173/1990 και στο άρθρο 63 τον Ν.4257/2014.

Η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) Θα πρέπει να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 Καβάλα). Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού τον Προϋπολογισμού των επιμέρους προϋπολογισθεισών αξιών (27.000€ πλέον ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης) και 3.000€ πλέον ΦΠΑ για την αμόλυβδη βενζίνη.

Οι ενδιαφερόμενοι υα υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 22/03/2022 κατ ώρα 11:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού στην «Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.»

Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν 4412/2016 περί «Απευθείας Ανάθεση» και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022, σας προσκαλεί να υποβάλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού στην «Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 14.400 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 185/24-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη στο γραφείο πρωτοκόλλου (γραφειο 6) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Αβέρωφ 1, Καβάλα, έως την Τετάρτη 2/3/2022 και ώρα 12:00 πμ,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατα ISO 9001:2015

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατα ISO 9001:2015, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 191/25-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 10.416,00 € με το Φ.Π.Α. (8.400€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την 04/03/2022 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) της Ο.Λ.Κ Α.Ε.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ), σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 178/23-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για ένα έτος : 14.880€ με το Φ.Π.Α. (12.000€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως την Τρίτη 01/03/2022 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπροσώπου τερματικού σταθμού φόρτωσης πλοίων, σύμφωνα με την δέσμευση πίστωσης αριθμ. 177/23-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της παραπάνω υπηρεσίας για ένα έτος : 9.920€ με το Φ.Π.Α. (8.000€ χωρίς Φ.Π.Α.). Το ανώτερο ύψος αμοιβής ανά ημέρα εργασίας ορίζεται στο ποσό των 50€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως την Τρίτη 01/03/2022 και ώρα 12:00 πμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 1ος όροφος γρ. 6

 

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) έχοντας Υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Σας Προσκαλεί  να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε., για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 4,420 € πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 1, Καβάλα έως την 24/01/2022 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Θέμα : «Σύγκληση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

Θέμα : «Σύγκληση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

Καλούμε

Την Παρασκευή 17/12/21 και ώρα 10.00 σε σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος, του άρθρου 104, του Ν. 4504 /2017, όπως ορίστηκαν κατά τα ανωτέρω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παραχώρηση Χρήσης μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας ζύγισης 80 τόνων, εγκατεστημένης στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας έχοντας Υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση χρήσης μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας ζύγισης 80 τόνων, εγκατεστημένης στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας